Närvarande: Cenneth Quick, Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Jan-Erik Berg, Anna Lindborg, Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Uno Johansson (deltager ej under förhandling av § 14), Karin Åström

Meddelat förhinder: Johan Frisk, Kaj Jensen

§1

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§2

Val av justerare

Till justerare valdes Anna Lindborg och Gunnar Pettersson.

 

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen uppläses och godkänns.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

-         Avtal med hundfoderdepåinnehavare är under utarbetande.

-         Sponsoravtalet avvaktas med att läggas ut på hemsidan till efter NM och Räv-SM.

-         Kontakt med Hushållningssällskapet är tagen och vi är välkomna att delta på kommande dagar. Inbjudan kommer att skickas till Anna Lindborg inför nästa år.

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

§5a

Kassören avlägger sin rapport.

 

§5b

Sponsring

Dekalerna med en hare och en räv kan fortsättningsvis beställas på hemsidan via beställningsformulär. Kontaktperson är Alf Beijer.

 

§6

Rapporter

Inget att rapportera.

 

§7

Jaktprov

a)

Lägesrapport gällande Nordiska mästerskapen och Räv-SM samt Klubbuttagning 2.

b)

Nytt vandringspris till Smålandsräven är skänkt av familjen Skårner. Styrelsen riktar ett stort tack för detta till familjen Skårner.

 

 

§8

Utställningar

Inget att rapportera.

 

§9

Medlemmar

Inget att rapportera.

 

§10

Domare

Utvärdering av domardagarna visar på en dålig uppslutning i år.

Styrelsen beslutar att inför nästa säsong ge möjlighet att genomföra domardagarna vid olika tidpunkter på olika platser.

 

§11

Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-SvStks sammanställning av det som kom fram vid grupparbeten under Stövarfullmäktige. Riktlinjer för hur vi på lokalnivå ska arbeta med detta kommer under hösten.

-Inbjudan till DM.

Styrelsen har tagit del av inkomna skrivelser.

 

§14

Övrigt

a)

Planering påbörjad för Stövarjaktens dag samt Tjejjakten.

b)

Styrelsen har beslutat skicka förslag på mottagare av SvStks förtjänsttecken till SvStks styrelse. Förtjänsttecknen kommer då delas ut till berörda vid något högtidligt tillfälle under året.

c)

Styrelsen föreslår en uppfödare inom klubben som kandidat för Hamiltonplaketten.

 

 

§15

Nästa möte

Nästa möte 20121105 på Vrigstad värdshus kl. 1800.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                                Karin Åström

Ordförande                                                                     Sekreterare

Anna Lindborg                                                                Gunnar Pettersson

Justerare                                                                          Justerare