kl.1500

Skedhult, Eksjö

 

Närvarande: Johan Frisk, Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Anna Green-Svensson, Lars Pettersson, Gunnar Pettersson, Anna Lindborg, Karin Åström, Anton Engberg, Mikael Pettersson, Agne Pettersson

Anmält förhinder: Stefan Johansson

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

 

§2

Val av justerare

Gunnar Pettersson valdes att justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.

 

§4

-Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomläses. Angående Hushållningssällskapets sommarmöte beslutas att Anna Lindborg ansvarar för anmälan och samordning. Johan Frisk ansvarar för att ett tält ska finnas för detta ändamål.

Styrelsen beslutar godkänna föregående mötesprotokoll och lägga detta till handlingarna.

-Protokoll SvStk

Styrelsen har tagit del av SvStks protokoll nr 2-2013.

 

 

 

§5

Ekonomi

Kassören avlägger ekonomisk rapport.

Styrelsen har tagit del av detta.

 

§6

Rapporter

Gunnar Pettersson avlägger en rapport ifrån avelsmötet på Osaby och delger styrelsen vad som kom fram under mötet.

 

 

§7

Jaktprov

-RR för vildsvinshundar

Den nybildade klubben för vildsvinshundar har beviljats från SvStk att få nyttja våra domare när det gäller RR-prov för vildsvinsjagande stövare.

Beslut: Styrelsen beslutar uppdra åt Jan-Erik Berg att ta fram en rutin för detta som sedan ska delges domarna i klubben.

DM 2013

Arrangör Gotlands läns stövarklubb önskar flytta DM en dag p g a att färjorna till Gotland ändrat rutter. Aktuella datum blir 30-31/10.

Styrelsen har inga invändningar mot detta.

 

 

§8

Utställningar

Inget nytt att rapportera.

 

 

§9

Medlemmar

För att hålla medlemsnivån behövs ca 75 nyrekryterade medlemmar per år.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

§10

Domare

Ulf Sivberg har rekommenderat Björn Malmgren till att påbörja domarutbildning. Stefan Lundgren har rekommenderat Christian Eggimann till att påbörja domarutbildning.

Styrelsen beslutar att godkänna båda ovanstående till att påbörjar sin utbildning till jaktprovsdomare.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Ordförandekonferens i augusti.

Styrelsen diskuterar vad Cenneth Quick ska lyfta för ämnen under konferensen.

Sponsoransvaret

Styrelsen beslutar att Johan Frisk tar fram ett förslag på hur organisationen kring sponsorverksamheten kan se ut. Redovisas på nästa styrelsemöte.

Hundfoderdepoer

Det saknas skrivna avtal mellan depoinnehavaren och klubben.

Styrelsen beslutar att Agne Pettersson tar fram ett färdigt avtal till nästa styrelsemöte.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

 

 

 

 

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

§14

Övrigt

Sida i Stövaren

Styrelsen beslutar att uppdra till Lars Pettersson att ha det redaktionella ansvaret för vår sida i Stövaren.

Årsbokens framtid

Beslut: Fortsatt bearbetning av frågan för var och en i styrelsen med svar till Lars Pettersson i god tid inför nästa styrelsemöte.

Ersättningar till styrelseledamöter

Beslut: Nuvarande lista ska bearbetas.

Dragning av 100 kr-lotteriet

Vinnare av en veckas jakt i Norrland i höst samt vinnarna av andra jaktevenemang.

Norrlandsjakt i höst:

Inge Jonasson, Johannishus

Rolf Sellgren, Karlskrona

Hans Norberg, Mönsterås

Jan-Erik Berg, Växjö – En dags rådjursjakt

Karl-Åke Rylander, Vetlanda – vakjakt på vildsvin

Christer Lundborg, Hjortsberga – vakjakt på vildsvin

Peder Ivarsson, Oskarshamn – En dags har/rävjakt

Göran Johansson, Rejmyre – En dags har/rävjakt

 

 

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 20130909 på Vrigstad värdshus kl 1830

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                                              Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

Gunnar Pettersson

Justerare