Närvarande: Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Gunnar Pettersson, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Johan Frisk, Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Karin Åström

 

Anmält förhinder: Lars Pettersson, Anton Engberg

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

 

§2

Val av justerare

Jan-Erik Berg blir vald att justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående styrelsemötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

Kassören avlägger en ekonomisk rapport.

Styrelsen beslutar att godkänna denna.

-Johan Frisk framför sina idéer gällande hur vi kan få in sponsorintäkter.

Styrelsen har tagit del av Johans koncept och godkänner att han arbetar vidare med detta.

 

§6

Rapporter

-Ordföranden avlägger rapport från Ordförandekonferensen.

-Karin avlägger rapport från årets utställningar. Ekonomisk rapport är ej sammanställd i nuläget.

-Anna Lindborg avlägger rapport från Hushållningssällskapets sommarfest i Gränna.

-Stefan Johansson rapporterar från upptaktsmötet med hundklubbar och jaktvårdskretsen i Nässjö gällande kommande samarbete med olika aktiviteter bl a lydnadskursen. Frågan kom upp hur stort behov det är inom vår klubb att utbilda egna instruktörer.

Styrelsen beslutar att uppdra åt Stefan Johansson att inventera intresset av lydnadskurser i klubbens regi genom en blänkare på vår hemsida samt ta reda på om vi har instruktörer som redan är utbildade och villiga att hålla kurser.

 

§7

Jaktprov

Jan-Erik Berg redogör för kommande jaktprov.

Styrelsen har tagit del av Jan-Eriks redogörelse och beslutar att för de hundägare som startar på DM bidrar klubben med milersättning när de har domare med sig i bilen samt startavgift.

 

§8

Utställningar

Luzernringen har ställt frågan om vi kan tänka oss att genomföra Eksjöutställningen 2015 i Gränna då Luzernringen har ett jubileum samtidigt där. Det skulle innebära att det är Luzernstövare från hela landet som kommer att ställas ut.

Styrelsen beslutar att godkänna detta.

 

§9

Medlemmar

-Medlemsaktiviteter i varje länsdel.

Styrelsen beslutar att det ska finnas en kontaktperson i varje län som samordnar till cafekväll mm.

-         Utbildning i Föreningsteknik arrangerad av SKK den 20131116 för ordförande, sekreterare och kassörer i hundklubbar.

-         Styrelsen beslutar att sekreteraren och kassören medverkar på denna utbildning.

-         Inga inkomna svar hittills på vårat upprop i Stövaren angående att få in e-postadresser från våra medlemmar.

-         Styrelsen har tagit del av informationen.

-         Anna G-S rapporeterar att flera raketenvinnare har tackat nej och omlottning har skett. I nuläget har vi fyra vinnare av resan och en betalande medföljare. Styrelsen har tagit del av informationen och ska ta med detta i planering för kommande verksamhetsår.

-         Organisationen kring får försäljning av hundfoder diskuteras om huruvida det går att effektivisera hanteringen kring detta för depåinnehavarna. Gunnar P. ska se över vilka möjligheter som finns i att förbättra hanteringen.

-         Styrelsen har tagit del av detta och ger Gunnar uppdrag att se om det går att ha direktkontakt med Hundköket för depåinnehavarna.

 

§10

Domare

-Mikael P. rapporterar från domardagen.

-Två personer har påbörjat sin aspiranttjänstgöring för att bli domare.

-Två nya domare har tillförts klubbens domarkår genom att de nu är auktoriserade efter att ha genomgått utbildning i klubbens regi.

- Göran Månsson har föreslagit Kjell Eriksson att få påbörja sin domarutbildning.

- Två domare har slutat sin tjänstgöring för klubben.

Styrelsen har tagit del av informationen och godkänner Kjell Eriksson att påbörja sin domarutbildning. Informationen har tillförts protokollet.

 

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Jan-Erik B. håller på att utforma en rutin för bedömning av RR för vildsvinshundar. Den är inte klar i nuläget.

Styrelsen har tagit del av informationen och för den till protokollet.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

 

§14

Övrigt

I Stövaren nr 4 kommer följande införas:

-Rapport från domardagen – Mikael P. ansvarig.

-Rapport från Hushållningssällskapets sommarfest – Anna L. ansvarig

- Annons Kostaprovet, Värnamoprovet samt Eksjöprovet – ansvarig Gunnar P.

Styrelsen har tagit beslutet att införa ovanstående i Stövaren.

-Kennel Hagels fond.

Styrelsen har tagit del av statuterna.

 

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte avhålls den 20131126 Vrigstad värdshus kl 1830.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden avslutar mötet och tackar de församlade.