Närvarande: Cenneth Quick, Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Agne Pettersson, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Mikael Pettersson, Karin Åström, Jan-Erik Berg

 

Anmält förhinder: Anton Engberg, Johan Frisk, Lars Pettersson

 

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

§2

Val av justerare

Mikael Pettersson blir vald till att justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

-inventering av intresse hos våra medlemmar att vi anordnar lydnadskurser i klubbens regi och huruvida vi inom klubben har utbildade instruktörer

Stefan J. informerar om att han eftersökt bland de utbildade instruktörer vi har i klubben och vi har en som är intresserad av att hålla kurs. Det annonseras på hemsidan om intresseanmälningar från våra medlemmar att delta på lydnadskurser i vår. Ännu inget svar.

Beslut: Att fortsätta annonsera på hemsidan, att göra pr för detta på våra jaktprov och finns behov försöker vi också anlita instruktörer utanför klubben.

-ekonomisk rapport utställningar 2013

Karin informerar om det ekonomiska resultatet av årets utställningar.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och det skrivs in i protokollet.

-utställning maj 2015

Karin informerar om att det nu är klart att vi kommer att genomföra vår Eksjöutställning 2015 i Gränna där Luzernringen är samlade för ett jubileum.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och detta protokollförs.

 

§4a AU-beslut taget 15/9 gällande att klubben bekostade halva kostnaden för färjan över till Gotland vid DM för deltagarna.

Beslut: Styrelsen har tagit del av beslutet och det förs in i protokollet.

 

§5

Ekonomi

-Kassören rapporterar

-Kennel Hagels fond. Avkastningen går till priser och plaketter.

Beslut: Styrelsen har tagit del av statuterna och är eniga om att vi använder avkastningen i enlighet med statuterna. Detta förs in i protokollet.

-Arvoden till styrelseledamöter

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag åt en grupp att arbeta fram en gällande lista för styrelsearvoden som ska vara klar att presentera för Årsmötet.

-Samordning sponsorer/sponsorintäkter.

Bordläggs till nästa styrelsemöte

-Kalendrar

Beslut: Styrelsen avvaktar beslut gällande tryckning av kalendrar.

 

§6

Rapporter

-Rapport från utbildning i Föreningsteknik

Agne och Karin avlägger rapport från utbildningsdagen.

Beslut:Styrelsen har tagit del av rapporten.

-Rapport från Raketenresan

Utifrån det som rapporterats in tar styrelsen följande beslut.

Beslut: Att betalande medresenär ska få pengarna tillbaka/alt. ej betala in.

 

§7

Jaktprov

-RR för vildsvinshundar

Jan-Erik redovisar tillvägagångssättet för domare som tillfrågas att döma RR för vildsvinshundar.

Beslut:Att lägga ut detta på vår hemsida för alla domares kännedom.

-Jan-Erik avlägger rapport om Högsbyprovet som varit samt informerar om kommande jaktprov. Informerar om nästa års Stövar-SM.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och det skrivs in i protokollet.

 

§8

Utställningar

Karin informerar om att utställningsdatum är satta för 2016 samt inskickade till SvStKs kansli.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen.

 

 

§9

Medlemsärenden

-e-postregister alt. annan lösning för ömsesidig kommunikation

Projektet med att försöka få alla medlemmar med e-mail att meddela sin mailadress till sekreterare har inte givit något resultat.

Beslut: Styrelsen beslutar att avbryta projektet.

-Kontakpersoner i varje län

Bordläggs till nästa möte.

 

-Stövarjaktens dag, om, när, var?

Karin informerar om att hon kommer att genomföra Stövarjaktens dag på mark utanför Eksjö den 30/11. I övrigt kommer den genomföras i Klavreström den 7/12.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och den förs in i protokollet.

 

-Stövarpool

Gunnar informerar om tanken med en stövarpool i klubbens regi.

Beslut: Att uppdra åt Gunnar att utarbeta ett koncept till nästa styrelsemöte.

 

§10

Domare

Mikael rapporterar att vi har en nyutexaminerad domare i klubben – Hans Norberg.

Beslut: Styreslen har tagit del av informationen.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda eller pågående ärenden.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-Stadgar Smålands stövarklubb för inskick till SvStKs kansli för redovisning hos SKK.

Beslut: Stadgarna är inskickade till kansliet samt utlagda på Smålands stövarklubbs hemsida.

 

-Information gällande medlemsavgiften och avgift för resultatboken

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen

-Fullmäktigeval

Beslut:Var och en funderar fram till nästa möte lämpliga namn att föreslå till SvStKs styrelse.

-Jakthundskommittens funktionärsstipendium

Beslut:Att uppdra åt Jan-Erik att se om lämplig person finns att föreslå från vår klubb för SvStKs styrelse.

-Information inför delårsbokslut SvStK.

Beslut:Styrelsen har tagit del av skrivelsen.

 

 

§14

Övrigt

-Uppdatering av hemsidan

Stefan informerar om att för en billig kostnad kan vår hemsidas programvara hållas uppdaterad kontinuerligt.

Beslut: Styrelsen godkänner att Stefan anlitar extern hjälp för detta.

 

-RR

Gunnar lägger fram ett motionsförslag till styrelsen som innebär en åtgärd till att minska antalet utslagningar på rådjur på våra jaktprov.

Beslut: Gunnar färdigställer motionen och mailar ut till styrelsen. Beslut tas via mail angående motionen.

-Skall vi ha löpande numrering på våra Styrelsemötesprotokoll eller börja varje nytt protokoll med §1?

Beslut: Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att avgöra detta.

-Beställning av hundfoder

Gunnar informerar att varje depåinnehavare nu själva kan beställa hundfodret ifrån Hundköket.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och skriver in det i protokollet.

-E-postadresser till styrelseledamöter

Karin informerar om att det finns möjlighet för alla styrelseledamöter att få en klubbmail utan extra kostnad. Sekreteraren har bytt mail.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen.

-Funderingar från vår redaktör via inkommet mail till styrelsen

Beslut:Att ordföranden tar kontakt med redaktören för vidare diskussion.

 

§15

Nästa möte

Nästa möte 20140120, Vrigstad värdshus 1830

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                              Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

Mikael Pettersson

Justerare