kl 1830 Vrigstad värdshus

 

Närvarande:Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Jan-Erik Berg, Lars Pettersson, Cenneth Quick, Stefan Johansson, Anton Engberg, Anna Green-Svensson

Anmält förhinder:Johan Frisk, Anna Lindborg

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 

§2

Val av justerare

Mikael Pettersson blir vald att justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen blir godkänd.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll genomläses.

Beslut: Styrelsen godkänner protokollet och det läggs till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

Kassören redovisar det ekonomiska läget. Han bedömer att vi är i god ekonomisk balans.

Beslut:Styrelsen har tagit del av den ekonomiska rapporten och det förs in i protokollet.

 

§6

Rapporter

Jan-Erik avlägger rapport från Tjejjakten.

Beslut:Styrelsen har tagit del av rapporten och det förs in i protokollet.

Anna Green-Svensson delger rapport från de som var med på Raketenresan.

Beslut: Styrelsen har tagit del av detta och ska på nästa styrelsemöte besluta huruvida Raketenpriset ska vara i form av en resa eller ej.

 

§7

Jaktprov

Jaktprovsansvarig redovisar genomförda elitprov samt informerar om kommande prov enligt följande: Kosta – 13 hundar ekl, 7 hundar ökl

               Värnamo 6 hundar ekl, 4 hundar ökl

               Eksjö 36 anmälda hundar.

-Tre smålandshundar antagna till Räv-SM.

-Datum för Stövar-SM 2014 är 20141030-31 med samling 20141029.

Diskussion fördes kring att kunna ge en 6:a på jaktlust om det inte är prisvärt drev. Regelboken säger inte att man inte skulle kunna detta. Att påstå något annat anser jaktprovsansvarig vara en regeländring. Det var ingen i styrelsen som uttryckte annan åsikt.

Beslut:Att föra in detta i protokollet.

§8

Utställningar

Inget att rapportera.

 

§9

Medlemmar

Inget att rapportera.

 

§10

Domare

-Nyrekrytering behövs för att vi ska kunna täcka behovet.

-Pontus Kristensson föreslås som domaraspirant.

-Nyttan av domarenkäten diskuteras.

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen och beslutar följande:att domarenkäten ska finnas kvar samt att godkänna att Pontus Kristensson påbörjar sin domarutbildning.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

-Motion gällande RR

Beslut:Bordläggs till nästa möte.

-Marknadsföring av Stövarpool

Stövarpoolen kommer att marknadaföras via facebook, Jägarförbundets hemsida och andra media. Ev. även Blocket. Uppstart säsongen 2014/2015. Gunnar P. tar gärna emot synpunkter på sitt förslag till inbjudan hunförare/hundar som tidigare skickats ut.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen.

-Kontaktpersoner i varje län

Beslut:Bordläggs till nästa styrelsemöte.

-Sponsoravtal

Beslut:Bordläggs till nästa styrelsemöte.

-Förslag till val Svenska stövarklubbens styrelse

Beslut: Inget namn föreslås.

-Jakthundskommiteens funktionärsstipendium

Beslut: Att föreslå Jan-Erik Berg

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

§14

Övrigt

-Uppföljning av avelsmötet i Osaby

Beslut:Bordläggs till nästa styrelsemöte.

-Årsmötet

Styrelsen går igenom agendan för årsmötet och färdigställer den.

Beslut:Redaktören ansvarar för att kallelsen till årsmötet kommer med i nästa nummer av stövaren.

-Årsboken, Stövaren samt hemsidan diskuteras.

Vilken information ska finnas i vilket media? Årsboken kommer med sannolikhet inte kunna distribueras med Stövaren i fortsättningen.

Beslut: Redaktören får i uppdrag att ta fram kostnaden för att distribuera Årsboken efter detta.

-Förfrågan angående att få annonsera om ett harhägn på SmStKs hemsida.

Beslut: Annons kan vi ta in mot annonskostnad.

-Angående intresse för lydnadskurser

Beslut:Att lyfta detta på hemsidan nu.

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 20140324 på Vrigstad värdshus.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar alla församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                              Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

Mikael Pettersson

Justerare