kl 1830

Vrigstad värdshus

 

Närvarande:Anna Green-Svensson, Anna Lindborg, Mikael Pettersson, Anton Engberg, Stefan Johansson, Cenneth Quick, Gunnar Pettersson, Agne Pettersson, Janne Berg, Karin Åström

 

Anmält förhinder:Johan Frisk, Lars Pettersson

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 

§2

Val av justerare

Anna Green-Svensson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Genomläses.

Beslut:Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

-Dokument ”Ersättningar styrelseledamöter” klart efter smärre justering.

Beslut:Styrelsen beslutar att godkänna de satta ersättningarna och att informera årsmötet om dessa.

 

§6

Rapporter

Inga rapporter att redovisa.

 

§7

Jaktprov

Jan-Erik redovisar jaktprovsprogrammet 2014-2015.

Klubbuttagning 2 – 6-7/10

SM 30-31/10

JanErik informerar om att ingen statistik visar att R-Elit ökar.

Angående bedömning av jaktlust på jaktprov kan en hund få 6 egenskapspoäng även om inget vilt kunnat resas om den i övrigt uppfyller kriterierna för 6 egenskapspoäng.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och den förs in i protokollet. Styrelsen beslutar att ovan linje ska följas gällande bedömning av jaktlust.

 

 

 

§8

Utställningar

Karin informerar att domare för 2015 är bokade enligt följande: Olle B Häggqvist, Orrviken – Värnamo, Göran Johansson, Rejmyre – Gränna samt Curt-Christer Gustavsson, Vikingstad – Åseda.

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen och den förs in i protokollet.

 

§9

Medlemmar

Raketenlotteriet.

Beslut: Raketenpriset kommer i år att bestå av 2 vinnare som vardera vinner 2000 skr.

 

§10

Domare

Mikael informerar om att domarlistan är uppdaterad och klar för i år.

Domardag i skogen kommer nästa säsong att genomföras 23/8 förutom i Gränna där den genomförs den 20/9.

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen och för den till protokollet.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Bordlagda ärenden från fg styrelsemöte tas upp på första styrelsemötet efter Årsmötet.

Beslut: Styrelsen beslutar att så blir fallet p g a tidsbrist detta möte.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

21-2014 Raskorsningar – svensk stövare

Beslut:Styrelsen beslutar att bifalla att kommitten fortsätter arbeta med detta och att ta upp detta för Årsmötet för bifall eller avslag.

 

§14

Övrigt

-Planering och ansvarsfördelning inför och under Årsmötet genomförs.

Styrelsens ställningstagande till Motionerna:

             1-3.Gällande SM där endast hare är tillåtet drevdjur.

             Styrelsen yrkar avslag på motionen

         4. Stövar-SM på fast plats.

Styrelsen yrkar avslag på motionen

5-6 Faställande av drevdjur.

Styrelsen yrkar bifall till motionerna.

7. Starta löpska tikar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

8. Användande av sockor och strumpor.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

9. Ej cencurera material som skickas in för publicering i Stövaren.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

10-11. Regler gällande tidsfrister.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

12. Uppdra åt högskolor och universitet att utreda och sammanställa faktorer som påverkar hur framtida löshundsjakt påverkas.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

 

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 20140405 kl 1000 på Vrigstad värdshus.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                                Karin Åström

Ordförande                                                                     Sekreterare

Anna Green-Svensson

Justerare