Vrigstad värdshus

 Närvarande var 90 medlemmar.

§1

 Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§2

 En tyst minut för avlidna medlemmar under året.

§3

 Röstlängden justeras.

§4

 Klas Sandberg valdes att leda dagens förhandlingar.

§5

 Karin Åström valdes till protokollförare för mötet.

§6

 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Uno Johansson och Billeam Nilsson.

§7

Mötet förklaras vara behörigt utlyst.

§8

 Dagordningen godkännes.

§9

Årsberättelsen samt balans och resultaträkning redovisas.

§10

 Revisionsberättelsen föredras och godkännes.

§11

 Balans- och resultaträkning fastställs av årsmötet.

§12

Beslut tas att resultatet överförs i ny räkning.

§13

 Styrelsen har inga uppdrag givna av årsmötet 2013 att avlägga rapport om.

§14

 Styrelsen har av årsmötet fått ansvarsfrihet för det gångna året.

§15

 Ordföranden föredrar Verksamhetsplanen vilken godtas av årsmötet.

 

§16

 Styrelsens förslag till rambudget redovisas. Årsmötet godkänner denna. Styrelsens förslag till kostnadsersättningar för styrelseledamöter godkänns av årsmötet. Styrelsens förslag till ersättningar till kommissarier, startavgifter på jaktprov yrkar årsmötet på ändring gällande startavgift jaktprov till 300 kr startavgift ökl och 1000 kr startavgift ekl. Domararvodet skulle då vara 200 kr för ökl och 300 kr för ekl. I övrigt godkänner Årsmötet de föreslagna ersättningarna.

§17

Årsavgifterna för kommande år är 395 kr (100 kr till lokalklubben), 125 kr för familjemedlem samt gästmedlem (100 kr till lokalklubben).

Avgifterna godkännes av Årsmötet.

§18

 Motioner till Stövarfullmäktige:

1.

Sv. Hamiltonstövarföreningens motion angående inrättande av ett SM för harhundar.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

2.

NblStK motion angående inrättande av ett SM för harhundar.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

3.

Svenska finskstövarföreningens motion angåen inrättande av ett SM för harhundar.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

4.

Södermanlands motion angående att genomföra SM på fast plats.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

5.

ÖgStK  motion om fastställande av drevdjur.

Årsmötet yrkar bifall till motionen.

 

6. SmStK motion om fastställande av drevdjur.

Årsmötet yrkar bifall till motionen.

 

7.

VsTk motion om att löpska tikar ska få starta på jaktprov.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

8.

J-HStK motion om att hundar vid start på jaktprov under vissa förhållanden ska få bära sockor.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

 

 

9.

Svenska hamiltonstövarföreningens motion om fri publiceringsrätt i Stövaren.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

10. och 11.

Sv. Hamiltonstövarföreningens motioner om stadgeändring i SvStKs stadgar mm

Årsmötet yrkar avslag på motionerna.

 

12.

Sv. Hamiltonstövarföreningens motion om utredning av den framtida löshundsjakten med stövare.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

§19.

Ordförande för en tid av 1 år:                                  Cenneth Quick Lammhult       

Styrelseledamöter:

Omval för en tid av 3 år till 2017                             Karin Åström Eksjö

Nyval för en tid av 3 år till 2017                             Lars Petersson  Stockaryd

                                                                                

Kvarstår:                                                                 

Vald 2012 för 3 år till 2015                                      Jan-Erik Berg Växjö

Vald 2012 för 3 år till 2015                                      Stefan Johansson Nässjö

Vald 2012 för 3 år till 2015                                      Gunnar Pettersson Bodafors

Vald 2013 för 3 år till 2016                                      Mikael Pettersson Nybro

Vald 2013 för 3 år till 2016                                      Agne Pettersson Nybro

Vald 2013 för 3 år till 2016                                      Anna Lindborg Jönköping

Styrelsesuppleanter:

Nyval för en tid av 3 år till 2017                             Sören Engström  Nässjö

Kvarstår:

Vald 2013 för en tid av 2 år till 2015                               Anton Engberg  Tingsryd 

Vald 2013 för en tid av 3 år till 2016                               Anna Green Svensson  Stockaryd

§20.

 

 Revisorer för en tid av 1 år:

Omval av                                                                  Yngve Isacsson Orrefors         

Nyval av                                                                  Ove Erlandsson Högsby         

Revisors suppleanter för en tid av 1 år:

Omval av                                                                  Ove Eriksson  Malmbäck       

Omval av                                                                  Kjell Rotzen  Nässjö

 

 

§21

Till valberedning valdes

Kent Allansson, Påryd

Klas Sandberg, Klavreström

Jens Engdahl, Stockaryd

Sammankallande Kent Allansson.

Bo Titusson avtackas för sin tid i valberedningen. Sivert Adolfsson var ej närvarande på årsmötet.

 

§22

 Punkterna 19-20-21 beslutas omedelbart justerade.

§23

SvStKs tillsatta kommitte som jobbar med rasvårdsfrågor önskar bifall eller avslag från lokalklubbarna huruvida de ska fortsätta sitt arbete.

Årsmötet avslår fortsatt arbete.

§24

Följande personer mottager förtjänsttecken av klubben:

Brons – Thomas Larsson, Bottnaryd

              Roland Johansson, Lenhovda

              Kent Allansson, Påryd

              Alf Fermskog, Lenhovda

Silver -  Bo Hagelvik, Stockaryd

Till hedersmedlem valdes Sivert Adolfsson, Lenhovda.

§25

Ordföranden avslutar mötet och tackar de församlade.

Klas Sandberg                                          Karin Åström

Mötesordförande                                     Protokollförare

Uno Johansson                                        Billeam Nilsson

Justerare                                                   Justerare