Kl 1830 Vrigstad värdshus

 

Närvarande: Agne Pettersson, Gunnar Pettersson, Anna Green-Svensson, Jan-Erik Berg,  Lars Pettersson, Sören Engström, Karin Åström, Cenneth Quick, Stefan Johansson

Anmält förhinder:Anna Lindborg, Mikael Pettersson, Anton Engberg

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 

§2

Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Sören Engström att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna fg protokoll. Bordlagda ärenden tas upp under detta möte.

SvStks protokoll 3/2014 läses igenom.

 

§5

Ekonomi

Klubbens aktieportfölj diskuteras.

Beslut:Agne och Gunnar tar fram ett förslag till nästa möte.

Dokument ”Ersättningar för olika uppdrag” fastställdes av årsmötet 2014.

Beslut:Styrelsen beslutar att ersättningar betalas ut före december utgång för året som gått.

Jan-Erik Berg klargör vilka som är våra guldsponsorer. Diskussion förs angående hur länge deras logga skall ligga ute på hemsidan.

Beslut:Jan-Erik och Stefan ser över detta och klargör det.

 

§6

Rapporter

Rapport från Värnamoutställningen. Gott omdöme från utställare. Bruno Fagerström har avsagt sig fortsatt uppdrag som kommissarie. Todd Martinsson har blivit tillfrågad och tackat ja till uppdraget som kommissarie för Värnamoutställningen.

Beslut:Styrelsen har tagit del av rapporten och den förs in i protokollet.

§7

Jaktprov

Jan-Erik informerar om att

-jaktprovsprogrammet är insänt till SvStks kansli

-ansökan är gjort gällande internationella jaktprov.

Framtaget dokument riktat till de som har hund som gått fram till första pris på jaktprov.

Beslut:Detta dokument ska bifogas diplomet när det skickas till hundägaren av kommissarien.

 

§8

Utställningar

Karin informerar om läget inför Eksjöutställningen.

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen och det förs in i protokollet.

 

§9

Medlemmar

Gunnar informerar om att det är ett stort antal medlemmar som nu ligger på u-listan. En orsak kan vara de svårigheter som är i det nya betalningssystemet.

Beslut:Styrelsen har tagit del av informationen och den förs in i protokollet.

§10

Domare

Per Ekström är domare från annan lokalklubb som vill gå in som medlem i SmStK och komma med på vår domarlista.

Beslut:Styrelsen godkänner att Per Ekström står på SmStKs domarlista.

Förslag på två nya domaraspiranter. Mikael Käll och Todd Martinsson.

Beslut:Styrelsen godkänner dessa båda att få påbörja sin aspirantutbildning.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Lydnadskurser i klubbens regi.

Beslut:Kontakt ska tas med Jägarförbundets länshundgrupper för att se om samarbete är möjligt. Cenneth tar kontakt med Kronobers-, Agne med Kalmars- och Gunnar med Jönköpings länshundgrupp.

Kalendrar.

Beslut:Lars efterforskar pris för att trycka upp kalendrar. I augusti tas beslut om vi ska trycka upp kalendrar till försäljning.

Kontaktperson i varje län som ska samordna aktiviteter bl a

Beslut:Gunnar efterforskar Jönköpings län, Jan-Erik efterforskar Kalmar och Kronobergs län om det finns medlemmar som är intresserade av detta.

Stövarpool.

Beslut:Gunnar skriver en text till hemsidan som Stefan lägger ut där förfrågan ställs om intresse att vara med i en stövarpool.

Aktiviteter för att främja avelsarbete, att tikägare som har tikar som uppfyller kriterierna för att avla på uppmuntras till att ta valpar.

Beslut:Möte planeras med en genetiker under senare delen av hösten, en vardagkväll i Norrhult. Gunnar samordnar detta.

 

 

 

 

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser att åtgärda.

 

§14

Övrigt

Inköp av större tält.

Beslut:Styrelsen beslutar att köpa in ett större tält för klubbens räkning.

Årsboken.

Beslut:Styrelsen beslutar att två sidor i Årsboken ska innehålla rapport från Stövarfullmäktige.

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms till den 20140811 kl 1830 Vrigstad värdshus.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade, önskar en trevlig sommar och avslutar dagtens möte.

Cenneth Quick                                        Karin Åström

Ordförande                                              Sekreterare

 

 

 

Sören Engström

Justerare