Närvarande: Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Anton Engberg, Anna Green-Svensson, Anna Lindborg, Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Lars Pettersson, Karin Åström, Sören Engström

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens styrelsemöte.

 

§2

Val av justerare

Stefan Johansson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen genomlästes och godkändes.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Fg mötesprotokoll godkändes. SvStks senaste mötesprotokoll genomgås.

 

§5

Ekonomi

-Sponsorernas tid att ligga ute med logga på hemsidan

Beslut:Från det att sponsringen kommer klubben tillhanda ligger loggan ute på hemsidan till och med 1231 påföljande jaktår.

 

-Aktieportföljens utformning

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag åt Agne att kontakta Swedbank och att klubben ska följa det förslag till aktieportfölj som banken ger.

-Inköp av större tält till klubben

Beslut är fattat fg möte och det finns nu ett större tält till förfogande för klubbens verksamheter.

 

§6

Rapporter

Inget nytt att raportera.

 

§7

Jaktprov

Inget nytt.

§8

Utställningar

-Införande av vandringspris för utställningarna

Beslut: Styrelsen beslutar att det ska införas ett vandringspris till varje utställning. Hunden som blir BIS 1 vid varje utställning får en inteckning i detta pris. Karin ansvarar för att detta införs till nästa utställningssäsong.

 

§9

Medlemmar

-Lydnadskurser i klubbens regi i samarbete med Sv. jägareförbundets länsklubbar

Kontakt med Jägareförbundet i varje län har tagits och det finns inget intresse från deras håll att inleda något samarbete med SmStk i detta. Däremot är våra medlemmar välkomna på deras kurser som hålls med jämna mellanrum i varje län.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar och Agne att se över mervärdet i att SmStK håller egna kurser för våra medlemmar.

-Kontaktpersoner i varje län för samordning av aktiviteter

Kontaktperson för Jönköpings län är  Bengt Ljungberg och för  Kalmar län Tomie Carlsson. Kontaktperson för Kronobergs län är i dagsläget inte klart.

Beslut: Styrelsen har tagit del av detta och för in det i protokollet.

-Aktivitet för att främja avelsarbetet i höst i Norrhult

Gunnar informerar om två kommande aktiviteter i höst. Den 16/9 blir det en träff på skjutbanan i Sibbarp, Sävsjö med veterinär Helena Mann, Sävsjö veterinärpraktik.

Den 23/11 kommer Ann-Sofie Lagerstedt, genetiker från SLU för en informationskväll. Den träffen kommer att hållas antingen i Norrhult eller i Lenhovda. Icke medlemmar betalar 100 kr. För medlemmar är det ingen kostnad.

Beslut: Styrelsen har tagit del av detta och för in det i protokollet.

 

§10

Domare

Mikael informerar om att fyra personer är under utbildning till domare.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och det förs in i protokollet.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

-Tryck av kalendrar

Ovisshet i styrelsen om huruvida våra medlemmar är intresserade av att köpa kalendrar som klubben tryckt upp leder till följande beslut i frågan.

Beslut: Att styrelsen frågar Årsmötet hur många som vill köpa en kalender om klubben trycker upp en sådan. Utifrån intresse tas beslut om vi ska trycka eller ej.

Angående klubbkepsar beslutas att uppdra åt Gunnar att ta fram ett pris till nästa möte.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-SKKs hamiltonplakett/förtjänsttecken

Beslut: Till nästa styrelsemöte behöver förslag tas fram om vi inom klubben har någon att nominera för detta.

 

§14

Övrigt

-Hushållningsföreningens sommarfest 30/8

Anna L. Ansvarar för detta och önskar få ut information på hemsidan och behöver få intresserade att komma med hundar till en rasparad och även hjälp under dagen i montern.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och någon webadministratör lägger ut en blänkare på hemsidan i god tid.

§15

Övrigt

-Ungdomsmästerskap

Gunnar ger information om kommande ungdomsmästerskap

-Stövarjaktens dag

Beslut: Att inför nästa möte inventera marker att genomföra Stövarjaktens dag på.

§16

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 20140923

 

§17

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                      Karin Åström

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

Stefan Johansson

Justerare