Närvarande:Cenneth Quick, Agne Pettersson, Jan-Erik Berg, Anna Green-Svensson, Gunnar Pettersson, Anna Lindborg, Karin Åström, Sören Engström, Lars Petersson

Anmält frånvaro:Mikael Pettersson

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna tilll dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare

Lars Petersson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

-SvStKs senaste protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll. Styrelsen har tagit del av SvStKs protokoll och detta förs in i protokollet.

 

§5

Ekonomi

-Hundköket har höjt priset för sitt hundfoder och styrelsen beslutar att klubben följer med i den höjningen vilket innebär en höjning från 5 kr upp till 15 kr/säck.

-Agne P. har fått in förslag från banken gällande vår aktieportfölj. Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar Pettersson, Agne Pettersson och Cenneth Quick att se över förslaget inför nästa styrelsemöte.

 

§6

Rapporter

-Jan-Erik Berg ger en rapport från genomfört Högsbyprov.

 

§7

Jaktprov

Dispensansökan inskickad till SKK angående att byta datum för Eksjöprovet från den 31/1-1/2 till den 7/2 – 8/2. Styrelsen beslutar att om möjligt byta datum.

§8

Utställningar

-Förfrågan från Smålandsstövarföreningen ang utställningar 2019 och då byta datum för Värnamo och Eksjöutställningen med varandra. Detta för att Smålandsstövareföreningens årsmöte och Värnamoutställningen ska genomföras samma dag. Styrelsen beslutar att år 2019 års Värnamoutställning genomförs i slutet av maj och Eksjöutställningen genomförs i april. Styrelsen uppdrar åt Karin Åström att förmedla detta till Tore Nilsson, Smålandsstövarföreningen.

§9

Medlemmar

-Inköp kepsar

Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar Pettersson att beställa 300 st vinterkepsar med klubbens logga till försäljning åt våra medlemmar.

-Stövarjaktens dag

Gunnar Pettersson har ett antal Stövaren som kan delas ut på Stövarjaktens dag.

§10

Domare

Styrelsen beslutar att godkänna Anders Fröjd, Huskvarna, Hans Thelin, Lekeryd och Roger Nilsson, Braås att påbörja aspiranttjänstgöringar till jaltprovsdomare.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda eller pågående ärenden.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-Nytt medlemshanteringssystem

Styrelsen har tagit del av information från SvStK  att fr o m 1/11 sköter SKK medlemshanteringen åt SvStK och medlemskapet rullar på årsvis som tidigare. Detta förs in i protokollet.

§14

Övrigt

-Förvaring av klubbens material på Vrigstad värdshus. Styrelsen uppdrar åt Anna Green-Svensson att ta reda på hur mycket utrymme vi har på Vrigstad värdshus att förfoga över till förvaring av klubbens material och sedan informera Cenneth Quick om läget.

-Kommande ungdomskamp. Styrelsen uppdrar åt Anton Engberg att få ut informationen till klubbens ungdomar. Styrelsen uppdrar åt Cenneth Quick att förmedla detta till Anton Engberg.

-Vandringspriser till våra utställningar. Karin Åström och Anna Green-Svensson ska se över detta.

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms till den 20150112 kl 1830 på Vrigstad värdshus.

 

 

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                      Karin Åström

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

 

Lars Petersson

Justerare