Vrigstad värdshus

 

Närvarande:Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Anna Lindborg, Agne Pettersson, Anna Green-Svensson, Gunnar Pettersson, Anton Engberg, Lars Pettersson, Sören Engström, Karin Åström

Anmält frånvaro:Mikael Pettersson, Stefan Johansson

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

Val av justerare

Anna Green-Svensson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen genomläses och godkänns.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

-SvStKs senaste protokoll

Föregående protokoll genomgås och godkänns. Huvudstyrelsens senaste styrelsemötesprotokoll gås igenom.

 

§5

Ekonomi

-Kassören redovisar nuläget för klubbens ekonomi.

-Bankens förslag till aktieportfölj redovisas.

Styrelsen har tagit del av kassörens ekonomiska rapport. Styrelsen beslutar att följa bankens förslag på aktieportfölj.

§6

Rapporter

-Stövarjaktens dag

Genomfördes på fyra platser.

-Kostaprovet och Värnamoprovet

Jaktprovsansvarig rapporterade ifrån Kostaprovet och från Värnamoprovet.

-Ungdomsmästerskapet

Klubben hade två startande på Ungdomsmästerskapet. Styrelsen beslutar att uppdra åt Anton att kontakta de två deltagarna och särskilt inbjuda dessa till klubbens årsmöte där de bjuds på middagen.

 

 

§7

Jaktprov

Eksjöprovet är under förberedelse och går av stapeln på från början bokade datum.

§8

Utställningar

-Grillkväll i samband med Grännautställningen

Förslag på grillkväll i samband med Eksjöutställningen i Gränna tillsammans med Luzernringen. Anna L ska ta upp detta med Luzernringen.

§9

Medlemmar

Gunnar P uppdras av styrelsen att förmedla blomma/krans till Edvard Eklunds bår.

§10

Domare

Todd Martinsson är färdig med sin aspiranttjänstgöring och sitt skriftliga prov och ansökan om auktorisation är gjord. Hans Thelin och Anders Fröjd är klara med sitt teoriprov samt en aspiranttjänstgöring.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda eller pågående ärenden.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-Motion från medlem

Tas upp för kännedom och behandling i styrelsen.

§14

Övrigt

-Förvaring av klubbens material.

Utrymme på Vrigstad värdshus finns till förfogande för klubben att förvara material i. Anna G är ansvarig för detta.

-Hemsidan

Diskuteras om vissa uppdateringar bör göras på vår hemsida gällande länkar mm.

-Årsmötet

I år kommer Årsmötet genomföras på Vrigstad värdshus därefter ska platsen för Årsmötet alternera mellan de olika länen.

Datum för årets Årsmöte 20150411. Kallelse kommer i nästa nummer av Stövaren.

Styrelsen har två motioner som ska tas upp på Årsmötet. Styrelsen uppdrar åt Jan-Erik Berg och Gunnar Pettersson att formulera dessa.

 

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 20150309 kl 1830 Vrigstad värdshus

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                        Karin Åström

Ordförande                                              Sekreterare

 

 

Anna Green-Svensson

Justerare