Närvarande:Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Anna Green-Svensson, Anna Lindborg, Robert Lundahl, Björn Malmgren, Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Karin Åström

Anmält förhinder: Lars Pettersson, Stefan Johansson

 

§1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2

Val av justerare

Anna Lindborg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen för mötet.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

-SvStKs mötesprotokoll

Senaste styrelsemötesprotokollet från Svenska stövarklubben lyfts på mötet för kännedom.

 

§5

Ekonomi

Kassören redovisar klubbens nulägesekonomi.

Styrelsen har tagit del av kassörens redovisning.

 

§6

Rapporter

Inga rapporter.

 

§7

Jaktprov

-Jan-Erik Berg ger information om hur arbetet går med regelrevisionen.

-SmStK arrangerar DM 2016 och det kommer att förläggas i Östra delen.

§8

Utställningar

-Värnamoutställningen

Karin redogör för genomförd Värnamoutställning där nya kommissarien Todd Martinsson gjorde ett utmärkt jobb och har sagt att han är villig att fortsätta som kommissarie för Värnamoutställningen.

-Grännautställningen

Anna L. ger en nulägesrapport inför Eksjöutställningen som genomförs i Gränna.

 

 

§9

Medlemmar

Medlemsarbetet i allmänhet tas upp och samarbetet medlemsansvarig och ungdomsansvarig. Björn Malmgren ny medlemsansvarig och Robert Lundahl ny som ungdomsansvarig.

§10

Domare

-Det kommer att genomföras teoretiska domarkvällar i höst, en träff i varje län. Detta under oktober-november.

-Ove Erlandsson är godkänd som domaraspirant och påbörjar sin utbildning.

-Bengt Ljungberg kommer att vara ansvarig för en av platserna under domardagen i augusti.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda ärenden.

 

§12

Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-Förslag till vissa förändringar som berör jaktprovsverksamheten har inkommit (3-2015).

Styrelsen beslutar att uppdra åt Jan-Erik Berg att titta på förslagen och komma med synpunkter till nästa möte. Även övriga ledamöter i styrelsen ska se över förslagen.

§14

Övrigt

-Elmia

-Anna Lindborg ger en nulägesrapport gällande förberedelserna för Elmia.

-Kalendrar under framtagande.

Styrelsen beslutar att Jan-Erik Berg är sammanhållande.

 

§15

Nästa möte

Nästa möte 20150907 kl 1900. Fika 1830-1900.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                                             Karin Åström

Ordföranden                                                                Sekreterare

 

                                            Anna Lindborg

                                            Justerare

 

a