Närvarande: Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Stefan Johansson, Anna Lindborg, Sören Engström, Robert Lundahl och Anna Green Svensson.

Anmält förhinder: Karin Åström, Björn Malmgren och Lars Petersson.

§1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

I Karins frånvaro, väljs Anna Green Svensson att föra protokoll.

§2

Val av justerare

Robert Lundahl väljs att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen för mötet.

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.

- SvStKs mötesprotokoll

Senaste mötesprotokollet från Svenska Stövarklubben lyfts, för kännedom.

§5

Ekonomi

Kassören redovisar klubbens ekonomi, i dagsläget.

Styrelsen tar del av kassörens redovisning.

§6

Rapporter

- Elmia

Anna L informerade om Elmia. Det var mycket folk och bra tryck i vår monter, även från icke redan ”stövarfrälsta”.

Till nästa gång, ska vi göra ett ordentligt tidsschema för deltagarna i vår monter.

- Hushållningssällskapets sommarmöte

Anna L informerade från mötet som i år hölls i Nye. Det var mycket folk i vår monter, men tyvärr för få hundar för att Anna skulle lyckas

genomföra någon ras parad i år.

Ska vi fortsätta med monter på detta evenemang, behöver Anna mer hjälp.

- Ordförandekonferensen

Ordförande informerade om vad som diskuterats på konferensen.

Där hade samtliga fått en genomgång av arbetet med att revidera jaktprovs reglerna.

Den 18/9 kommer det på remiss från regelgruppen.

Vårt Au ska gå igenom densamma och återkomma med

remissvar senast den 19/11.

Det har inkommit förfrågan från Sydsvenska Stövarklubben,

om vår regelansvarige, Janne B. i samband med DM och distriktskonferensen,

kan ge en föredragning om arbetet. Det gör han.

- Hundfoderdepåer

Den foderdepå som finns i Malmbäck, avvecklas.

En ny depå startar i Bruzaholm, då vi inte har någon depå i det geografiska området.

Ansvarig för den är K-G Axelsson.

- Klubbträff

Gunnar och Lars Pettersson bjöd in samtliga medlemmar till en klubbträff på skjutbanan i Hook, söndagen den 30/8. Det var en skjuttävling där det sköts både på lerduvor och markmål. 19 skyttar kom till start och segrare blev Claes Werninger, som kommer få motta sitt pris på årsmötet 2016.

Det var en mycket uppskattad eftermiddag och tävlingen kommer nästa år att hållas i trakterna runt Växjö, för att året därpå förflytta sig till Kalmar län.

- Nya kepsar

Vi har fått hem 300 nya vinterkepsar. Dessa kostar 200 kr.

- Almanackor

Vi har tagit fram och börjat sälja våra nya almanackor. Gensvaret har hittills varit bra, försäljningen började på utställningen i Åseda.

200 almanackor beställdes och de säljs nu för 100 kr.

De kommer nu att säljas på våra fasta prov under hösten.

De kommer också att finnas för försäljning hos Anna L, Mikael, Robert

och Anna G.

Stefan uppdaterar om detta på hemsidan.

Styrelsen beslutar att fortsätta göra en almanacka även för 2017 och det bildas en arbetsgrupp för detta. I den ingår Janne Berg, Sten-Åke Ek och Anna Green, med Janne som sammankallande.

§7

Jaktprov

- Jan-Erik uppdaterar oss om arbetet med regelrevideringen

- Klubbuttagning 1 är den 26/9.

- Klubbuttagning 2 är den 5-6/10.

- Vi har fått inbjudan till DM, som i år anordnas av Sydsvenska Stövarklubben och går 19-20/10. Förläggningen kommer att vara i Majenfors mellan Markaryd och Knäred. I år får Småland starta med 5 hundar.

- SM anordnas av Norrbottens Stövarklubb i trakten av Luleå och går 29-30/10.

- Högsbyprovet är den 16-17/11 och i samband med detta, kommer Luzernerringen anordna en landskamp mellan Sverige-Norge, 6 hundar deltar.

- Förfrågan har inkommit från Svenska Hamiltonstövare föreningen att få genomföra landskamp mellan Sverige-Norge, i samband med Kosta provet.

6 hundar kommer att delta. Enligt Jan-Erik är det helt ok.

- En motion har inkommit, från 2 medlemmar, innehållande förslag på antalet deltagare till Stövar SM. Styrelsen återsänder motionen till förslagsställarna med önskemål om vissa ändringar.

§8

Utställningar

- Grännautställningen (Eksjö) hölls där i år, i samband med Luzernerringens årsmöte.

Göran Johansson var domare och hade fått dispens för att döma 84 hundar, vilket han gjorde mycket bra. Av dessa 84 hundar, var 42 st. Luzern.

Vädret var bedrövligt, hällregn, men trots det var det god stämning.

- Åsedautställningen hölls dock i solsken. 56 hundar kom till start och

Dennis Liljeberg gjorde ett fint jobb.

§9

Medlemmar

Robert lämnar en rapport då han har varit i kontakt med Björn.

Björn har ringt upp alla valpköpare i Småland, han har även ringt upp de som står på U-listan och på så sätt lyckats värva 20-talet nya medlemmar till klubben.

Robert har lite idéer hur vi ska få ungdomarna mer intresserade/aktiva och vi konstaterar att sociala medier är tidens melodi.

Han och Björn diskuterar vidare till nästa möte.

§10

Domare

- Domardagen har genomförts på flera platser, dock inte alla ännu, så Micke ber att få återkomma med antalet, till nästa möte.

- Klubben har fått 3 nya domare, Pontus Mörling, Hans Thelin och Anders Fröjd.

§11

Bordlagda och pågående ärende

- Förslag till förändringar i jaktprovs verksamheten (se § 13 fg protokoll) har inkommit från Gunnar Pettersson. Vi diskuterar runt hans frågeställning och Janne redogör för varför proven ligger som de gör. Styrelsen beslutar att Janne skickar ett svar till Gunnar ang. hans frågeställning.

§12

Återremitterade ärende

Inga ärende finns.

§13

Inkomna skrivelse

-”Arbetsordning för lokalklubbar” har inkommit från Svenska Stövarklubben.

Cenneth uppmanar alla att läsa detta till nästa möte och att Karin då har en kort redovisning om de viktigaste avsnitten.

- Lars Petersson har skickat in en skrivelse till styrelsen. Denna gäller om kommittén kring Eksjö provet, kan dela in provområdet i 4 zoner och därefter lotta provrutor inom zonen, allt för att minska avståndet för deltagarna.

Styrelsen resonerar i frågan och konstaterar att man inte kan göra så, då detta är ett Internationellt jaktprov och då ska lottning ske, fullt ut.

Cenneth återkommer med svar till Lars.

§14

Övrigt

- Smålands Stövarklubb finns nämnd i ett testamente från medlem. Detta kommer tas upp närmare vid nästa möte, då informationen idag är knapphändig.

- Lars-Ove Ohlsson har instiftat ett nytt vandringspris till Smålands Stövarklubb.

Styrelsen läser igenom statuterna. Vissa små justeringar bör göras. Anna G. tar kontakt med Lars-Ove och återkommer till nästa möte.

- Samtliga vandringspris i klubbens historia, som finns i vårt arkiv, är nu katalogiserade i kronologisk ordning. Dessa kommer även att publiceras på vår hemsida.

§15

Nästa möte

Nästa möte blir 30/11 kl.18.30 på Vrigstad Wärdshus

§16

Mötet avslutas

Cenneth avslutar mötet och tackar för visat intresse.