Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2016-09-19. Kl. 1900, Vrigstad värdshus

Närvarande.
Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Robert Lundahl, Hans Norberg, Anna Lindborg, Agne Pettersson, Anna Green-Svensson, Björn Malmgren, Sören Engström, Pierre Gustafsson.

Anmält Förhinder:
Stefan Johansson

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte.

§2
Val av justerare:
Robert Lundahl väljs att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Ordf. ska tillsammans med Dennis Liljeberg upprätta en arbetsplan för kommande jubileumsskrift.
Blir ingen utbildning i föreningsteknik för sekr. Ingen klubbkamp mot Gotland.
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingar.

§5
Ekonomi:
Kassören går igenom ekonomin för styrelsen, och han ser ljust på framtiden.

§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Regelkonferens 22 April 2017, Styrelsen hade lite funderingar och pratade om kommande uttagningar till DM inför framtiden.

§8
Utställningar:
Årets utställningar är gjorda med STORT plus, bra resultat bland hundar och många som ställt sina hundar. Domare till 2017 är fastställt, Ev skicka in förfrågan till riksutställning 2022 i samband med 100-års jubile'et. En förfrågan från smålandsstövarklubben om ev ändring i utställningskalendern 2019, ansvarig kollar på detta.

§9
Medlemmar:
För närvarande 754st, Stövarjaktens Dag 3/12, "Cancer, Allmoge" jakt 11feb-17. Vi strävar fortfarande att nå 1000 medlemmar, det görs inte själv, ALLA måste dra sitt strå till stacken. Bjud med folk och låt dom uppleva hur det är att jaga med STÖVARE, Gammal som Ung.

§10
Domare:
Tre godkända teoriprov än så länge, Det har varit domardagar runt om i länet med totalt 54 domare varav två elever.

§11
Sponsorer:
En ny Silver-sponsor, Lönneberga-Tuna Sparbank.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga ärenden.

§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden.

§14
Inkomna skrivelser:
Togs upp ett inkommit ärende från skk och diciplinnämden, ordf. tar kontakt med vederbörande.

§15
Redaktörens punkt:
17okt är senaste dagen för inkomna skrivelser som ska publiceras i Stövaren 4, Vad gäller publiceringar på smstks sidor på nätet SKALL det framgå VEM som skrivit enklast med en underskrift. Detta för att vi har en ansvarig utgivare.

§16
Övrigt:
78 Västar sålda, Almanackor finns till försäljning, Håll utkik på hemsidan vem som bor närmast och kom och köp!. Vi måste ALLA hjälpas åt.
-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
Inget att rapportera.

-Motioner:
Inga motioner.

§17
Nästa möte:
28 Nov Vrigstads Världshus 19.00 Samling 18.30 för gemensam fika.

§18
Mötet avslutas:
Ordf. tackade för ett väl genomfört möte och hälsar till alla att ha en bra dag ut i skogen, OCH glöm inte att bjuda med folk ut och testa detta med STÖVARE och STÖVARJAKT, kanske har du en ny medlem som bor granne med dig!!

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: Robert Lundahl