Närvarande.
Cenneth Q, Jan-Erik B, Agne P, Hans N, Stefan J, Anna L, Roberth L, Anna G-S, Björn M, Sören E, Pierre G.
Anmält Förhinder:
-

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden Cenneth Q Hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.

§2
Val av justerare:
Robert L utsågs att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Ok.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Cenneth ska ha ett möte med Dennis Liljeberg om upplägget av 100års jubileums boken.

§5
Ekonomi:
Kassören går genom ekonomin.

§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Janne går igenom Proven som varit,
Uttagning 1, 11 hundar till start, 9 Prisdrev.
Uttagning 2, 14 hundar dag 1, 12 hundar dag två, Samtliga reste hare!
Dm, 10 hundar till start 1st 2 ekl, 1st 3 ekl.
Högsby, 4 hundar i elit, 18 i öppenklass.
Kosta, anmälda 17st elit, 8 öppenklass.
Har-SM 2018 kommer hållas i trakterna runt Vrigstad.

§8
Utställningar:
Anna Lindborg är nu klar med sin CUA- utbildning.
Domare för 2017 är klart till samtliga utställningar. Svenska Hamilton stövarföreningen och Svenska Finsk stövarföreningen kommer att ha årsmöte i samband med Värnamoutställningen.

§9a
Medlemmar:
Björn har varit i kontakt med olika gymnasium runt om i länet, dom såg positivt på ett samarbete, skickas ut fria ex av stövaren. Som efterföljs av jakt med stövare.

§9b
Nominering av kandidater till SKKs utmärkelser, Hamiltonplaketten samt Förtjänstmärke:
-

§10
Domare:
En ny Domare är klar.
Vi har för närvarande fem aktiva aspiranter.
Utbildning av Domare kommer att ske på olika platser runt om i länet Vår/Sommar 2017.

§11
Sponsorer:
Det kommer skickas ut En God jul hälsning till alla sponsorer.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
-
§13
Återemitterade ärenden:
-
§14
Inkomna skrivelser:
-
§15
Redaktörens punkt:
-

§16
Övrigt:
Tjej jakt kommer att hållas 15 Jan, Håll koll på hemsidan för mer info. (smstk.se)
Plats för årsmöte 2017 kollas upp av Janne.
-Dagens status från valberedningen:
-

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
-

-Motioner:
Inkommen Motion från Gunnar P togs upp, och kommer att tas upp mer tills nästa möte.

§17
Nästa möte:
23 Jan Vrigstads Världshus 19.00 med samling 18.30 för gemensam fika.
§18
Mötet avslutas:
Cenneth avslutade mötet och önskade alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: Roberth Lundahl