Dagordning 2017-05-15

Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2017-05-15. Kl. 1900, Vrigstad värdshus

Närvarande.
Cenneth Quick, Roberth Lundahl, Hans Norberg, Stefan Johansson, Agne Pettersson, Anna Green, Björn Malmgren, Jan-Erik Berg, Roger Nilsson, Pierre Gustafsson

Anmält Förhinder:
Anna Lindborg, Sören Engström

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla välkomna och särskilt Roger som är vår nye redaktör.

§2
Val av justerare:
Stefan Johansson valdes att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Föregående mötesprotokoll ok.

§5
Ekonomi:
Kassören går igenom ekonomin som var utskickad till samtliga innan styrelse mötet, Diplom och tavlor är inköpta till klubben.

§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Regelkonferens är genomförd, Janne och Hans har medverkat vid denna.
Första mötet inför Har-SM 2018 är genomfört.
Jaktprovsprogrammet för 2017-18 är klart.
Funderingar ang. uttagningarna till Har-SM som togs upp på årsmötet kommer att bearbetas.

§8
Utställningar:
Värnamo utställningen genomförd, dock med mindre hundar än väntat,
Eksjöutställningen härnäst samtidigt som Elmia genomförs.

§9
Medlemmar:
Förnärvarande 713st, en nedåtgående trend över hela riket, ansvarig skickar sms alt. Ringer folk från listan för ej betalda. Lydnadskurser pågår.
Inför medlemsträffen i växjö den 1 Juni, det trillar in anmälningar men mer behövs.

§10
Domare:
Utbildning på omarbetade regler har genomförts på fyra ställen med totalt nittioåtta domare som medverkat, sex stycken har slutat, tre st från andra lokalklubbar som är intresserade att döma för småland.
Två st. rekommendationer på nya domare.

§11
Sponsorer:

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga ärenden

§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden

§14
Inkomna skrivelser:
Inga skrivelser

§15
Redaktörens punkt:
Vår nye redaktör Roger Nilsson Presenterar sig själv.

§15a
Artiklar till stövaren:
Så fort artiklarna är klara in med dom till sekreteraren och orientering till ordföranden.

§16a
Övrigt:

§16b
Elmia 2017:
Det diskuteras om Elmia, sex personer bör närvara varje dag, Fattas fortfarande folk till det.

-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
Inget att rapportera.

-Motioner:
Inga motioner

§17
Nästa möte:
14 Augusti kl. 19.00 med samling 18.30 för gemensam fika Vrigstads Världshus.

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden avslutar mötet och hälsar alla en GLAD SOMMAR.

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: Stefan Johansson