Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2017-08-14

Närvarande: Cenneth Quick, Sören Engström, Björn Malmgren, Jan-Erik Berg,
Anna Lindborg, Agne Pettersson, Hans Norberg, Robert Lundahl, Anna Green Svensson.

Anmält förhinder: Pierre Gustafsson & Stefan Johansson.

§1 Mötet förklaras öppnat

§2 Anna Green Svensson väljs att skriva protokoll, i Pierres frånvaro.
Hans Norberg väljs att justera dagens protokoll.

§3 Dagordning godkänns.

§4 Fg mötesprotokoll finns dessvärre inte ute för allmän beskådan.

§5 Ekonomi – Agne redogör för vårt ekonomiska läge. Trots att det har varit semester och vi inte har så mycket verksamhet, är det ett jämt flöde hos kassören.

§6 Inga rapporter finns.

§7 Information ang. Har-SM, samtliga provmarker inför SM är klara.
Gruppen har möte 21/8.
Eksjöprovet har i dagsläget ingen kommissarie, men Ove Eriksson, Malmbäck, har lovat att ta emot anmälningar. Janne jobbar vidare på att hitta medlemmar till en ny kommitté.

§8 Eksjö utställningen genomfördes på ett förtjänstfullt sätt, Anna-Karin Andersson var kommissarie och skötte detta galant. Nästa helg, söndagen 20/8 har vi vår utställning i Åseda. Det är hela 69 hundar anmälda. Göran Johansson är domare och Anna L har gott om funktionärer.

§9 Idag är vi 740 medlemmar.

§10 På domarsidan har det varit ganska lugnt över sommaren, 4 nya grabbar ska påbörja sin utbildning för att bli domare. En ny domaraspirant har blivit förordad,
Mats Gustafsson, Hok.
Domardag blir det hos oss 26/8 och 16/9. Problemet är att det i dagsläget inte finns några nya skogsprotokoll eller jaktprovsprotokoll. Arbete med detta fortgår.

§11 Inget nytt på sponsorsidan, däremot uppmanas vi alla i styrelsen att hjälpa till med att ragga priser till våra lotteri-vinster under året. Det blir svårt för några få medlemmar att alltid fråga på samma ställe.

§12 Inga bordlagda frågor finns.

§13 Inga återremitterade ärende finns.

§14 Inga inkomna skrivelse finns.

§15 a Redaktörens punkt – vår nya redaktör har inget att förmedla styrelsen, han väntar fortfarande på att få material överlämnat från vår f.d. redaktör.

§15 b Artiklar till stövaren – nästa nummer är redan i tryck. Numret därefter utkommer den 25/11. Allt material till den tidningen ska vara inskickat senast den 24 oktober till Roger. Det vi vill ha med i det numret är: Klubbträffen i Nybro (Anna G), utställningen i Åseda (Anna L) och domardagen i skogen.

§16 Övriga frågor –

• Vi diskuterar kring säkerheten vid våra evenemang och kommer fram till att vi ska tillsammans jobba fram någon form av riktlinje, i nuläget läggs detta arbete på ordföranden, som återkopplar vid nästa möte.
Cenneth ber oss även fundera på följande: Varför jagar vi?
Tänker vi på etik, både gent emot viltet och våra hundar. Även detta tar vi upp på
nästa möte.
• I söndags, 13/8 anordnades en Klubbträff i Slättingebygd. Det är den årliga budkavlen som i år var förlagd till Kalmar län. Flerohopps Sporskytteklubb stod som värd och samtliga funktionärer hade lagt ner ett stort arbete inför dagen. Vi hade en Skyttetävling där det även ingick en tipspromenad och vi bjöds också på smörgåstårta m.m. Vi tävlade om "Stövarbröderna Petterssons Vandringspris" och som segrare i år, stod Bengt Lindell, Växjö. Tyvärr var det inte många av klubbens medlemmar som hade hörsammat inbjudan, men de som var där hade en mycket trevlig dag. Nästa år är det åter tänkt att budkavlen vandrar till Jönköpings län.

• Idag presentera Anna G våra nya almanackor för 2018. De kommer finnas ute för försäljning och vi är rörande överens om att fortsätta även nästa år. Kommittén för almanackorna består av Anna – sammankallande, Janne Berg och Sten-Åke Ek.

• Agne, Bengt Lindell och Anna G har gjort en utvärdering runt klubbträffen med Peter Ekeström i Växjö. Trots idogt försök har vi haft svårt att få några negativa åsikter. Frågan kommer upp om vi ska satsa på något liknande till nästa år och vi kommer överens att försöka köra något liknande även då. Förslag presenteras på kommande möte under hösten.

§17 Nästa möte blir måndagen den 30 oktober kl. 18.30 på Vrigstad Värdshus.

§18 Odförande avslutar mötet

__________________________
Ordförande Cenneth Quick

__________________________ ________________________________
Justerare Hans Norberg Mötessekreterare Anna Green Svensson