Protokoll 2018-01-15
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-01-15. Kl. 1900, Vrigstad värdshus

Närvarande.
Cenneth Quick, Roger Nilsson, Stefan Johansson, Hans Norberg, Agne Pettersson, Anna Green, Robert Lundahl, Sören Engström, Pierre Gustafsson

Anmält Förhinder:
Björn Malmgren, Anna Lindborg, Jan-Erik Berg

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden började med att hälsa alla välkomna och öppnade därmed kvällens möte.

§2
Val av justerare:
Hans Norberg valdes att justera dagens protokoll

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Överskriften var inte ändrad från "dagordning" till protokoll, och Närvarande var även Pierre Gustafsson,
För övrigt okej och läggs till handlingarna.

§5
Ekonomi:
Kassören går genom ekonomin,
§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
En utvärdering av Värnamoprovet har gjort och det var mestadels positiva ordalag, med undantag några små ändringar som bör göras.
Eksjöprovet har för tillfället 42 hundar anmälda.
Stövar-SM Räv kommer fyra smålandshundar deltaga vi önskar dom lycka till.
Ett beslut togs att det skall utarbetas en plan för jaktproven, förslaget är att en kommitte' skall utse till vart och ett av jaktproven, förslaget skall vara genomarbetat tills nästa styrelsemöte.

§8
Utställningar:
datum för årets utställningar klart, däremot inte domare. Kommer läggas ut på hemsidan så fort det är ordnat.

§9a
Medlemmar:
2017 Hade klubben 743 medlemmar,
Ordföranden informerade övriga styrelsen att Göran Månsson gått ur tiden och att smstk skulle delta vid begravningen.
Ett klagomål från ett par medlemmar ang. ordförandet rader i stövaren nr, 2017 har inkommit, det togs upp och anledningen var att det lagts för mycket krut på "Allmogejakten".
Ett beslut togs att vid varje evenemang skall det utses en ansvarig för dokumentation i form av bilder och text, detta gäller alla jaktprov, utställningar, klubbträffar, mm.

§9b
Har-SM 2018
Info och Pr-verksamheten är påbörjad

§10
Domare:
Sex asspiranter klara med teoriprov, två stycken godkända praktiska prov.

§11
Sponsorer:
Julkort skickades ut till samtliga sponsorer

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga ärenden.
§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden.
§14
Inkomna skrivelser:
Inga skrivelser.

§15
Redaktörens punkt:
Roger vår nya redaktör vill ha in artiklar i god tid inför kommande årsbok

§15a
Artiklar till stövaren:

§16
Övrigt:
Förslag till lotteri till SM diskuterades,
Klubbträff beslutades att fortsatt planeringen kan fortsätta.
-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera.

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:

-Motioner:
Inga motioner.
§17
Nästa möte:
Vrigstads Världshus 5 Mars kl. 19.00 med samling 18.30 för fika

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade dagens möte avslutat.

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: