Den årliga tjejjakten blev bestämd med kort varsel och går av stapeln på lördag den 19/1.

Så kom den då äntligen! Den 21 augusti. Söndagen innan hade jag varit och sett en del av vår utställning i Åseda.Trevligt, välordnat och proffsigt i vanlig ordning. Vi har nu genomfört de tre utställningar som var planerade. Nästan 150 hundar har bedömts så ryktet om vår död är väl inte helt sant. Än lever liket och till stora delar i högönsklig välmåga! Ett stort tack och ett oförbehållsamt erkännande till alla er i nätverken kring de olika utställningarna. Bra jobbat! 

Vi skjuter fram sista anmälningsdatum till Åsedautställningen.

Vi erbjuder hjälp att visa din hund i ringen på Åsedautställningen.

Så var då årsmötet och därmed 90-årsjubiléet genomfört. Stort tack till alla ni som var där. Det blev ju ett bra möte med kloka och balanserade beslut. Inte blev det sämre ju längre dagen framskred. Avslutande middag med underhållning, avtackningar och prisutdelningar genomfördes i trivsam anda. Avsikten med att vi var i Vrigstads Värdshus var att testa lite inför vårt kommande NM i höst. Protokollet från årsmötet hittar Du här på hemsidan. Vår egen årsbok är nu sammanställd av Hans Lundborg, skickad på tryckning mm och kommer, om allt fungerar, ut i samband med nästa nummer av "Stövaren".

 Årsmötet 2012

Årsmötet 2012  avhölls på Vrigstad värdshus. Samlingen började på eftermiddagen med information från kennelkonsulent Monica Ölen-Krüger. Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna med Leif Rydell som mötesordförande och undertecknad höll i pennan. Mötet avslutades med att Stefan Johansson demonstrerade klubbens nya hemsida och slutligen var det dragning av Raketenlotterna. Vinnare av 3000 kr var blev Tomie Carlsson och Kent Allansson. Stort grattis.

Efter avslutat mötet drog sig samlingen en trappa upp till restaurangen. Lite extra festligt blev det i år då klubben har sitt 90-års jubileum. Trerätters middag inmundigades och det bjöds på underhållning i form av sång och musik. Efter middagen var det dags att tacka av personer som efter trogen tjänst avslutat sina uppdrag för klubben. Det delades även ut vandringspriser och förtjänsttecken. Det blev en trevlig kväll på Vrigstad värdshus i Smålands stövarklubbs anda.

Vid pennan

Karin Åström

Den 18/3 har vi styrelsemöte. Då hoppas jag få klartecken från Stefan J att fortsättningsvis få informera er på denna sida i stället för på den "gamla " hemsidan. På den har jag lagt in en kria om året som varit och lite om vad som väntar 2012 - 13. Detta som lite tändvätska inför vårt 90-åriga(!!!) årsmöte i Vrigstad den 14 april. Så kolla där så länge under fliken "Ordf har ordet". Väl mött i Vrigstad den 14 april!

Protokoll fört vid styrelsemöte Smålands stövarklubb 2011-12-11 kl 1000 i Kosta läger.

Närvarande: Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Jan-Erik Berg, Cenneth Quick, Stefan Johansson, Gunnar Pettersson, Karin Åström, Alf Beijer, Uno Johansson, Hans Lundborg

Anmält förhinder: Göran Månsson, Johan Frisk

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Gunnar Pettersson och Stefan Johansson vals till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§4 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

§5 Ekonomi

Ekonomisk rapport

Kassören går igenom ekonomin och slutsatsen är att vi går med ett underskott av 40.000 – 50.000 skr detta år. Nästa års höjning av medlemsavgiften efter sanktion från årsmötet blir 375 skr. Detta kommer att täcka ca 40 procent av underskottet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av kassörens rapport och godkänner denna.

Sponsorverksamheten

Alf B. och Hans L. föredrar den organisation de arbetat fram gällande sponsorer.

Styrelsen beslutar

Sponsorbeteckning behöver tas fram med e-postadresser och telefonnummer. Ansvarig är den som knutit upp sponsorn. Avtalet skickas till kassören. Hans L ansvarar för att kontakta sponsorerna efter genomförd sponsrad aktivitet för att ge ett tack ifrån klubben. Alla sponsorer under 2011/2012 med kontaktuppgifter ska skickas till Hans L. som skapar ett register över dessa. Alla sponsorer ska stå i årsboken med ett riktat tack till dessa, Hans L. ansvarar för detta. Hans L. lägger ut ett upprop på hemsidan för att få marker och kontaktpersoner till sponsorjakter.

§6 Rapporter

Stövarjaktens dag

Rapport från de olika platserna. Organisationen bör tydliggöras – en kontaktperson som samordnar före och sammanställer "resultatet" efter Stövarjaktens dag bör utses i varje lokalklubb. Utfallet har inte varit bra överlag i Smålands stövarklubb gällande deltagare förutom några undantag. Beror eventuellt på att vi är dåliga på att marknadsföra oss.

Styrelsen beslutar

Att stå bakom en fortsättning av Stövarjaktens dag. Blir det en fortsättning efter beslut i Fullmäktige ska vi ha så jämn geografisk spridning i Småland som möjligt.
 

Ordföranden informerar från Distriktskonferens i Yxnerum

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av informationen.

§7 Jaktprov

- Rapport jaktprov

Jan-Erik B. rapporterar ifrån de genomförda jaktproven Klubbutagning 1, Klubbuttagning 2 samt Högsbyprovet.

Jan-Erik ska ta kontakt med Östergötlands stövarklubb om det går att flytta deras Valdemarsviksprov så det inte ligger samma tid som Kostaprovet.

- Nordiska mästerskapen

Gunnar P. börjar få ihop en kommitee för detta. Vrigstad värdshus – Svante Stenevik är vidtalad angående förläggning och bas. Vi har fått ett positivt svar därifrån.

Räv SM 2012 – 2013

Hallans stövarklubb är tillfrågad om att byta år med oss för arrangemanget. Inget svar därifrån ännu. Fyra deltagande hundar i år på Räv-SM. Jan-Erik har ringt och gratulerat dessa till fina prestationer men ytterligare gratulation ska skickas från ordföranden.

Styrelsen beslutar

Att ordföranden uppmärksammar deltagarna på årets räv-sm för fina prestationer.

Styrelsen har tagit del av rapporten gällande jaktprov och lägger dessa till handlingarna.
 

§8 Medlemmar

Medlemsansvarig rapporterar

Medlemsansvarig ej närvarande vid mötet.

u-listor mm

måluppfyllelse

Under året har vi tappat 58 medlemmar. Vi når troligen inte måluppfyllelsen gällande medlemsantalet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av information.
 

medlemsträffar, planering för kommande år

Förslag:kontakta SKK och anlita föreläsare därifrån för träff i vår, lydnadskurser, angelfiske. Skjutkurs kommer att anordnas och ledas av Leif Rydell och Owe Bergström.

Styrelsen beslutar

Karin ansvarar för att kontakta Lars-Åke Johansson och Stefan Karlsson gällande lydnadskurser i vår. Cenneth ansvarar för att kontakta och bestämma med Leif Rydell och Owe Bergström gällande skjutkurs. Gunnar Pettersson ansvarar för kontakt med SKK för inbjudan av föreläsare till klubbträff. Styrelsen beslutar att öppna upp våra domardagar till klubbträffar för alla medlemmar.

Uppvaktningar

Ligger inom medlemsansvarigs ansvarsområde.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt medlemsansvarig att göra en förteckning över 2012 års uppvaktning

§9 Domare

En förfrågan om domaraspirant: Kaj Jensen, Sävsjö

Det finns några personer som inte gått sin utbildning färdigt under tre år. Nytt beslut måste tas om dessa ska ta upp sin domarutbildning på nytt.

Måluppfyllelse

Målet är fem nya domare detta jaktår. Än har vi inte fått någon ny domare detta år.

-framtida behov

Uppfyllt i nuläget.

Styrelsen beslutar

Personer som ej går sin utbildning inom tre år efter att beslut om godkännande tagits kan ej uppta sin domarutbildning utan att nytt beslut från styrelsen tas.

Styrelsen godkänner att Kaj Jensen påbörjar sin domarutbildning.
 

§10 Inför årsmötet

Motioner

Motion SM för harhundar.

Motion gällande val av djurslag.

Motion angående elitklassprov på samma premisser som elitprov räv.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge Jan-Erik B. uppdrag att skriva en motivation till styrelsens avslag av motionen.

Se punkt a.

Styrelsen avslår motionen. För övrigt se punkt a.

Gunnar undersöker hur vi går tillväga för att få tillfälligt tillstånd att genomföra rörliga elitprov i Småland när det föreligger risker ex. varg.

Jubileumsfirande

Gunnar P och Johan F arbetar med årsmötesfirandet i samband med klubbens 90-årsjubileum. Det blir lokaliserat till Nässjö stadshotell eller Vrigstad värdshus.

Styrelsen beslutar

Att datum för årsmötet blir 20120414, att Hans L samordnar med Karin gällande utskick av kallelse och inbjudan till firandet.

§11 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§12 Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

§13 Inkomna skrivelser

fastställd medlemsavgift för 2012

Fullbetalande: 375 skr, familjemedlem 50 skr, gästmedlem 125 skr.

Vargfrågan

Styrelsen har tagit del av skrivelser som kommit genom Svstk i vargfrågan och lägger dessa till handlingarna.

Material till Stövaren

Deadline för material ska vara inne hos Allan Bergström 1/1 2012.

Schillermästerskap

Styrelsen har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Inför Stövarfullmäktige 2012

Styrelsen har tagit del av skrivelsen och avvaktar tills vi vet vilka som avböjer omval.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av skrivelser under punkter a, b, c, d, e och lägger dessa till handlingarna.

§14 Övrigt

Hundfoderdepåer

Finns idag depåer på fyra ställen i Sävsjö (2 st), Vetlanda och Tenhult.

Styrelsen beslutar

Att söka fler personer som kan ha depåer och finnas geografiskt utspritt.

Diplom

Diplom är under framställande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen är informerade om var ärendet ligger och avvaktar diplomens färdigställande.

policydokument, revidering

Varje ledamot reviderar det som gäller sitt ansvarsområde. Mellanliggande områden ej gällande specifikt ansvarsområde tas upp i vår för revidering.

Styrelsen beslutar

Att deadline då policydokumenten ska vara färdigställda 20120701. Var och en ska under tiden fundera på vad som ska finnas i policydokumenten och om vissa delar ska lyftas ur policydokumenten.

Hemsidan

Stefan J. förklarar orsak till dröjsmål för nya hemsidans publicering. Ny deadline trettondagsafton.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av informationen. Ev. kostnad i samband med detta tas beslut om i au när den summan blir fastställd och framlagd av Stefan.

Blankett för reseersättning

Agne framställer att han vill omarbeta blanketten för reseersättning och lägga ut den på hemsidan.

Styrelsen beslutar

Att ge Agne mandat att genomföra detta.

Klubbens kameror

Angående hur och var klubbens två kameror ska finnas.

Styrelsen beslutar

Bordlägger detta ärende till nästa möte.

§14 Nästa möte

Nästa möte 20120318 kl 1000 i Norrhult Folkets park.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Cenneth Quick Karin Åström

Ordföranden Sekreterare

Gunnar Pettersson Stefan Johansson

Justerare Justerare

........................................................................................

 
 Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte i Norrhult 20110914

Närvarande: Cenneth Quick, Johan Frisk, Mikael Pettersson, Göran Månsson, Jan-Erik Berg, Uno Johansson, Gunnar Pettersson, Karin Åström

Anmält förhinder: Agne Pettersson, Stefan Johansson

§ 1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 1b. Bjarne Engström har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen.

Karin Åström efterträder Bjarne som sekreterare.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§3. Till justerare valdes Johan Frisk och Mikael Pettersson.

§4. Föregående mötesprotokoll är utsänt, justerat och genomgånget.

§5. Ekonomisk prognos för detta år är att vi kommer att gå back.

Beslut: Medlemsavgiften för 2012 kommer att vara oförändrad och vi ska istället se

över våra in- respektive utgifter och försöka få balans i ekonomin genom andra

åtgärder.

§6. Inga bordlagda ärenden.

§7. Inga återremmitterade ärenden.

§8. Inkomna skrivelser.

Två inkomna motioner från medlemmar:

Motion: Ett renodlat harprov som skall kallas SM för harhundar elitklass. Ett renodlat rävprov som kallas SM för rävhundar elitklass.

Beslut: Styrelsen avstyrker motionen men hänskjuter den till Årsmötet 2012.

Motion: Vid anmälan till kommissarien för start i öppenklass (ökl) skall hundägaren välja vilket djurslag han önskar att hunden skall provas på. Vid upptag på fel djurslag skall hunden kopplas och släppas på nytt.

Beslut: Styrelsen avstyrker motionen men hänskjuter den till Årsmötet 2012.

En förfrågan från schillerstövarföreningen med en femårsplan för genomförande av schillermästerskap samt eventuella landskamper. Smålands stövarklubb skulle stå som arrangör för Mästerskap räv säsongen 2011/2012 enligt föreslagen femårsplan.

Beslut: Smålands stövarklubb har tackat ja till att arrangera detta enligt planen. Det sker då i samband med Klubbmästerskap räv i februari 2012 vid Åsnen.

§9. Genomgång av ansvarsområden.

Johan: Fadderlista kommer att läggas ut på hemsidan. Brev kommer skickas ut till alla valpköpare i vårt upptagningsområde med information om medlemskap. Fem grupper med jägarexamenselever kommer att tas med ut i skogen i höst.

Karin: I nuläget saknas kommissarie för Åsedautställningen. Fråga har ställts till beagleklubben angående samarbete kring våra utställningar. I nuläget avböjer beagleklubben.

Gunnar: Stövarjaktens dag genomförs den 3/12. Vi inhiberar tidigare beslut att köpa in 200 vinterkepsar och i nuläget kommer inga att köpas in.

Uno: De flesta domarenkäter har kommit in. Två domarträffar har genomförts – Högsby och Växjö. Domarträff i Sävsjö genomförs den 20/9. Vi har två domaraspiranter som godkänns av styrelsen, Mikael Käll, Eksjö samt Anton Engberg, Tingsryd.

Jan-Erik: Remissvar angående förslaget på nya gemensamma drevprovsregler för drivande raser har skickats in till Svenska stövarklubben. Vi står som arrangör för både Räv-SM och Nordiska mästerskapet under säsongen 2012/2013. Jan-Erik undrar om vi kan tänka oss att byta år för Räv-SM till säsongen 2013/2014 och att då ställa fråga till Halland om byte av år med dem för arrangörsskapet.

Beslut: Styrelsen ger Jan-Erik mandat att kontakta Halland.

Göran: Klubben har under vår/sommar fått in 10 nya medlemmar.

§10a. Jaktprov. Se under §9.

§10b. Utställningar. Se under §9.

§10c. Sponsorer. Styrelsen beslutar att försöka tillsätta en grupp som håller i detta.

§11. Motioner. Se under §11 – inkomna skrivelser.

§12. Övriga frågor.

Klubbens 90-års-jubileum. Planering pågår. Johan och Gunnar ansvarar för detta.

Svenska stövarklubben har 100-års jubileum under 2012. I samband med detta kommer en utställning arrangeras på Svenska kennelklubbens museum. Till detta efterlyses historiskt material i form av bilder o dyl från våra medlemmar. Pålysning om detta ska läggas ut på hemsidan, Mikael ansvarar för att det blir gjort.

Avtackningar av personer som avslutat sina uppdrag kommer att ske under hösten vid olika tillfällen.

Klubben har fått hem ett prov på glaskonst med ingraverat motiv av jägare med stövare. Beslut: att klubben köper in fem stycken att ha i lager till gåvor. Klubben ska även erbjuda konstnären att ha en länk från vår hemsida till sin hemsida mot viss ersättning. Mikael ansvarar för detta.

Vargfrågan: Efter påstötning från våra medlemmar har Cenneth författat en skrivelse gällande vargfrågan och agerandet i denna fråga. Beslut: att Cenneth skickar skrivelsen till Svenska stövarklubben.

§13. Nästa styrelsemöte blir 20111211 i Kosta.

§14. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordföranden: Cenneth Quick

 Sekreterare: Karin Åström

Justerare: Johan Frisk

 Justerare: Mikael Pettersson

----------------------------------------------------------  
Protokoll fört vid Smålands Stövarklubbs styrelsemöte i Norrhult 21/6-2011

Närvarande:Karin Åström,Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Agne Pettersson, Uno Johansson, Jan-Erik Berg, Bjarne Engström, Kenneth Quick och Johan Frisk, Göran Månsson, Alf Beijer

Anmält förhinder:Mikael Pettersson

§ 1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen fastställd med tillägg på punkt 6 Raketen

§ 3. Till justerare valdes Johan Frisk och Stefan Johansson.

§ 4 Föregående mötesprotokoll utsänt, justerat och genomgånget.

§ 5 Agne delar ut en utskrift från huvudboken och redogör muntligt om denna. Resultat rapport från Eksjö utställningen visade på plusresultat.

§ 6 Raketen går som vanligt med Bruno som reseledare. Raketen utvärderas efter denna resa för att se om vi ska ha den kvar eller inte.

Agne tar fram ett förslag på eventuell höjning av medlemsavgiften för fattande av beslut på nästa styrelsemöte.

90 års jubileumet bör ske under våren 2012 i anknytning till årsmötet. Hotell högland är en möjlig plats. Johan och Gunnar tillsätter en festkomité

§ 7 inga återremitterade ärenden

§ 8 Dokument från Svstk angående arbetsordning för lokalklubbs styrelser, Gunnar tillser att alla i styrelsen får detta.

§ 9 Alla olika ansvarsområden är nu uppdelade och Uno uppdaterar policydokumentet och sänder till samtliga styrelsemedlemmar. Detta bör vara klart till mötet i Kosta, där sedan någon sammanställer och renskriver dokumentet.

Gunnar är pr ansvarig och håller i allt angående detta. Göran är medlemsansvarig och håller även i uppvaktningar och förtjänsttecken.

Viktigt att bearbeta u-listan.

Alf är sponsoransvarig och annonsansvarig för årsboken.

Johan är ungdoms och rekryteringsansvarig.

§ 10a. På jaktprovsfronten löper allt enligt plan. Jaktprovsdatumen är utlagda på hemsidan. Janne delar även ut kopia på en ny checklista för kommissarier vid jaktprov.

§ 10b. Karin redovisar från utställningarna. Eksjö uppvisar ett positivt resultat.

Karin visar även ett utkast för en ändring i policydokumentet angående utställningar.

§ 10c. Alf redogör för sitt arbete hittills och visar ett förslag till sponsoravtal.

Alla studerar detta hemma och tycker till om eventuella ändringar.

Göran behöver nya minnesgåvor. Agne tar kontakt med Kocovski för att köpa in 5 st glasfigurer och visar på nästa möte.

§ 11. Janne, Uno och Mikael skriver ihop ett förslag på yttrande från Smstk angående regelremissen, styrelsen bör skicka in sina åsikter snarast till dessa tre. Förslaget går sedan ut till alla för synpunkter, före 15 augusti. Au tar sedan beslut och ser till att förslaget kommer Svstk tillhanda före 1 september.

§ 12 Angående kepsar, beslutades att köpa in 200 vinterkepsar, Gunnar sköter detta.

Protokollen från mötena kan fortsättningsvis justeras på mail, därefter läggs dom ut på hemsidan. Sekreteraren bör inom en vecka skicka ut protokollet.

Gunnar visar två förslag på nytt hundfoder, kolla med dom gamla depåerna om intresse fortfarande finns för en fortsättning. AU tar beslut angående fodret.

Resterande lotter från Elmia läggs ut på hemsidan för att öka försäljningen.

Dan Erlandsson redogör för arbetet med den nya hemsidan, vilket flyter på enligt plan.

§ 13. Nästa möte avhålls i Norrhult 14 september kl 1800. Framtida möten 11 december i anslutning till Kosta provet.

§ 12. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

........................................... ..........................................

Ordförande Cenneth Quick Sekreterare Bjarne Engström

......................................... ..........................................

Justerare Stefan Johansson Justerare Johan Frisk

   

Testar lite igen

Testa återigen att skriva lite för att se om det funkar som det ska.

- Ser ut att funka

- Ser ut att funka

Styrelsen

Underkategorier

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.

Bengt Ljungberg ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.  
Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page.  That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

Extra information